poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
2017-5, Rozważania biblijne

NAWRACAJCIE SIĘ…

«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
(Mk 1, 15)

Według opinii znawców Ewangelia Markowa została napisana najwcześniej od wszystkich pozostałych Ewangelii. Stanowi pewien wzorzec, szczególnie dla Mateusza i Łukasza. Pierwsze przekazane w niej słowa Jezusa brzmią: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15) i zostały wypowiedziane w Galilei, w krainie zamieszkanej przez Żydów i pogan.

Apel Jezusa sugeruje nam, że proces nawracania się dotyczy zarówno pobożnych (reprezentowanych przez Żydów), jak i oddalonych od Kościoła (ukazanych pod szyldem pogan). Gdy zwycięża w nas mentalność „starego człowieka”, czyli nie dotkniętego przez Zmartwychwstałego Pana, wówczas konieczność reformy życia pozostawiamy wszystkim znajdującym się poza marginesem wiary. Gdy zaś rozpoznajemy żywego Pana w zdarzeniach, usłyszanych słowach, wtedy zaczynamy rozumieć, że wołanie Jezusa o ciągłe powroty do Niego obejmuje także Jego przyjaciół. Nawracanie się jest bowiem sensem życia.

Słowo „nawracać się” (greckie metanoein) zawiera w sobie refleksję oraz decyzję zmiany. Bez zastanawiania się więc nad własnym życiem, czyli bez „usłyszenia” własnych myśli nie można mówić o nawracaniu się. Dlatego w Księdze Aggeusza napotykamy zdanie: „Rozważcie tylko, jak wam się dzieje” (Ag 1,5). Prorok zachęca do wejścia w siebie w kontekście wysiłków, które nie przynoszą pożądanych owoców, ponieważ Bóg został zapomniany. Niepowodzenia są mową Boga, która pragnie nas zatrzymać i skierować na właściwe tory.
Nawracać się” oznacza zmieniać myślenie. Tego typu zmiany są widoczne dla otoczenia, stąd też nowych postaw nie da się ukryć. Wspomnijmy Zacheusza, który wpierw „kolekcjonował” pieniądze, a później po spotkaniu z Jezusem dobrowolnie je rozdawał i obficie wynagradzał wcześniejsze krzywdy zadane ludziom. Zatem kto przyjmuje łaskę zbawienia, ma nową skalę wartości. Nie rządzi nim mamona; nie tylko oddaje to, co mu się nie należało, lecz także wynagradza popełnione niesprawiedliwości.

Odcieniem nowej mentalności jest „przekraczanie rozumu”. Naturalny umysł podpowiada, że choroba, cierpienie są same w sobie złem, z którym należy walczyć. Gdy jednak zawodzą wszelkie próby podejmowanej walki, wówczas zwykła logika może doprowadzić człowieka albo do czarnego kryzysu, albo ustąpić nowym myślom i dostrzec sens w bezsensie, wbrew opinii otoczenia. Nawracanie się jest bowiem odpowiedzią na uprzedzającą łaskę i pozostaje wewnętrzną tajemnicą między Jezusem i tym, kto doświadcza Jego działania.

Nawracanie się zostaje dopełnione wezwaniem: „wierzcie w Ewangelię”. Ewangelia objawia nową mentalność. Bez niej byłyby niemożliwe nowe postawy. Dobra Nowina jest żywym Jezusem. Wierzyć w Ewangelię oznacza wierzyć w Jezusa, który obdarza nas Duchem Świętym – źródłem wszelkiej nowości.

Myśl o Duchu Świętym – Autorze naszych wewnętrznych zmian – jest pośrednio obecna w stwierdzeniu Jezusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”. Wraz z Jezusem nastał nowy, mesjański czas, w którym wierzący w Niego są obdarzani Duchem Świętym. Mówiąc językiem Ewangelii Janowej – Jezus udziela żywej wody. Jej skutkiem jest nieustanne oczyszczanie naszego wnętrza z wszelkiego brudu i rzeźbienie nowego człowieka. Wzmianka zaś o bliskim królestwie Bożym podkreśla, że to Jezus jest blisko i zapewnia o swym największym darze, którym jest Duch Święty.

Nasze nawracanie się jest zatem możliwe i przypieczętowane autorytetem Mistrza z Nazaretu. Okazuje się, że Jezus, zanim zaczyna coś wymagać, czyni człowieka zdolnym do sprostania wymaganiom. Nawracanie się i wiara w Jezusa są więc nierozdzielne.

 

ks. prof. Stanisław Witkowski MS ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(J 11, 45-57), sobota, 24-03-2018

Kto skorzysta na tej śmierci?

Pokorne i otwarte na działanie Ducha Świętego rozważanie dzisiejszej Ewangelii może wywołać w nas wiele osobistych, głębokich refleksji. Ważne, byśmy dzięki niej jeszcze lepiej zrozumieli, że Bóg nie cofnie się przed żadną przeszkodą i wykorzysta każdą okazję, nawet najbardziej irracjonalną, by doprowadzić nas do zbawienia.

ks. Grzegorz Zembroń MS
(prowincjał polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, mieszka w Warszawie)

ROZWAŻANIE SŁÓW EWANGELII

A F O R Y Z M

„Jeśli chcesz dobrze dla swoich dzieci, to spędzaj z nimi dwa razy więcej czasu i wydawaj na nie dwa razy mniej pieniędzy.”

(Abigail Van Buren)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA