poslaniec LaSalette

Zapamiętaj mnie
PRENUMERATA
POSŁANIEC MBS
ZAMÓW   
Aktualności

Regulamin sprzedaży elektronicznej

1. Wydawcą czasopisma „La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej” jest PROeMS Sp. z o.o. (Księża Misjonarze Saletyni), z siedzibą w 38-220 Dębowiec 55, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301375, NIP 6852245959, REGON: 180307345, kapitał zakładowy w wysokości 45 000,00 zł, tel. (+48) 797 907 777, (dalej zwana „Wydawca”)

2. Serwis poslaniec.saletyni.pl daje możliwość zakupu prenumeraty papierowej i elektronicznej czasopisma „La Salette”: półrocznej, rocznej (dalej jako Usługa). Sprzedawcą Usługi jest Wydawca.

3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę poslaniec.saletyni.pl. a także za pośrednictwem tradycyjnych formy zamówienia poprzez formularz papierowy.

4. Usługa jest dostępna na warunkach określonych niniejszym Regulaminem dla użytkowników sieci Internet (bez ograniczeń terytorialnych), posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako „Użytkownik”).

5. Usługa jest dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników serwisu poslaniec.saletyni.pl po podaniu imienia, nazwiska, adresu e-mail i hasła.

6. Korzystanie z Usługi ewydanie „La Salette” wymaga połączenia z siecią Internet. Warunkiem korzystania z Usługi jest zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego np. typu smartphone) plików hipertekstowych (w wersji HTML 5).

7. Aktualny cennik dostępny jest pod adresem: http://www.poslaniec.saletyni.pl/prenumerata/

8. Użytkownik ma możliwość wpłacenia kwoty większej niż wskazana w cenniku cena Usługi. Kwota, o którą została przekroczona cena Usługi za zgodą użytkownika traktowana jest jako darowizna na cele kultu religijnego.

9. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej http://www.poslaniec.saletyni.pl/rejestracja/ będą przeznaczane na działalność wydawniczą Posłańca „La Salette”, a w szczególności na:

a) organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej – ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

b) pomoc społeczna w rozumieniu przepisów Ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, mająca na celu w szczególności umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, wspierająca osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiająca im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka;

c) promocja i organizacja wolontariatu Funduszu.

10. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności on-line na stronie internetowej (http://www.poslaniec.saletyni.pl/rejestracja/) nie podlegają zwrotom.

11. Na wniosek Użytkownika Wydawca wystawia fakturę VAT.

12. Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie posłaniec.saletyni.pl i wysłanie go do realizacji w systemie elektronicznym udostępnianym przez Wydawcę.

13. Dane udostępnione w formularzu zamówienia, w tym adres e-mail zostaną wykorzystane do realizacji złożonych zamówień oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Wydawcy. Dane osobowe są przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 928 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Rejestrując się na stronie poslaniec.saletyni.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją Usługi. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Usługi przez Wydawcę. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

14. Wydawca nie zbiera i nie przechowuje danych o kartach kredytowych oraz nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych.

15. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.

16. Zapłatę za Usługi Użytkownik dokonuje płatnością elektroniczną (karta kredytowa lub e-przelew). Listy akceptowanych kart kredytowych oraz e-przelewów znajdują się na stronach internetowych Administratorów systemu płatności o których mowa w pkt. 14 Regulaminu.

17. Płatności za usługę dokonywane są przez system PayPro SA na warunkach określonych przez administratora tego systemu – PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, opłaconym w całości, warunki płatności dostępne w witrynie http://www.przelewy24.pl/

18. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do poszczególnych Administratorów systemu płatności o których mowa w pkt 14 Regulaminu. Reklamacje składane do Wydawcy będą przekazywane poszczególnym administratorom systemu płatności i rozpatrywane zgodnie z warunkami ustalonymi przez Administratora systemu płatności i Użytkownika.

19. Poza przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

20. Rozwiązanie umowy na świadczenie usługi następuje z chwilą zakończenia okresu, na jaki została zawarta.

21. Umowa na świadczenie usługi nie podlega wypowiedzeniu przed końcem okresu, na jaki została zawarta, chyba że któraś ze stron umowy naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.

22. Wydawca jest uprawniony do rozwiązania umowy i anulowania usługi prenumeraty ewydania czasopisma „La Salette” w sytuacji, gdy Użytkownik naruszy postanowienia umowy, w szczególności gdy podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji, dokonał płatności z naruszeniem prawa, dokonał naruszenia praw autorskich lub praw własności przemysłowej Wydawcy. W takim przypadku Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu opłat poniesionych przez Użytkownika. Jeżeli naruszenie spowoduje wyrządzenie szkody Wydawcy lub osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody.

23. Wydawca zobowiązuje się świadczyć usługę bez wad. Reklamacje dotyczące Usługi można zgłaszać pisemnie na adres Wydawcy wskazany w pkt. 1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: prenumerata@poslaniec.com. Reklamacja powinna być zgłoszona przez użytkownika w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia nieprawidłowości w korzystaniu z usługi. Reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę lub upoważnioną przez niego osobę w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku gdy reklamacja będzie zasadna Wydawca w porozumieniu z Użytkownikiem albo udostępni ponownie wadliwą Usługę albo w inny sposób zrekompensuje poniesioną szkodę, w szczególności poprzez wydłużenie okresu prenumeraty na okres w którym Usługa nie była dostępna. W żadnym wypadku odpowiedzialność Wydawcy nie może przekroczyć kwoty płatności za wadliwą Usługę.

24. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usługi spowodowany okolicznościami, których nie można uniknąć bez istotnych dodatkowych kosztów lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, jak również spowodowanych działaniami siły wyższej.

25. Na Usługę nie jest udzielana gwarancja.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

27. Wydawcy, za zgodą Użytkownika, przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Informację o zmianie Regulaminu udostępniona będzie na stronie poslaniec.saletyni.pl lub na podany przez użytkowników adres e-mail. Brak informacji o odmowie przyjęcia nowej treści Regulaminu poczytuje się za zgodę na jego stosowanie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronie poslaniec.saletyni.pl. Wydawca może określić inny termin wejścia w życie zmian Regulaminu, nie wcześniejszy jednak niż dzień ich publikacji.

Redakcja Posłańca Redakcja Posłańca
ROZWAŻANIA SŁÓW EWANGELII
(Łk 5, 1-11), V Niedziela zwykła, 10 lutego 2019

Krótki traktat o łowieniu ryb

„Bóg jest dla mnie bardzo ważny” – można nierzadko usłyszeć takie słowa z ust ludzi, którzy nie praktykują swojej wiary wcale lub prawie wcale. Noszą w sobie bardzo silne przekonanie o wyjątkowej pozycji Boga w swoim życiu, jednak nie przekłada się to na żadne konkrety. Czy Go w takim razie w ogóle znają? Czy może jest to tylko owo silne przekonanie, nic więcej? Z kolei słowa „ciągle Bóg nie jest w moim życiu na pierwszym miejscu” można usłyszeć od osób, które regularnie się modlą, spowiadają, przyjmują Komunię świętą, a jakiś fakt z życia, upadek, słabość, skłania ich do takiego wyznania. Czy słusznie?

ks. Grzegorz Szczygieł MS
(rektor naczelny „La Salette”)

"

A F O R Y Z M

„Miejsce każdego z nas zależy wyłącznie od naszego powołania. Powołania nie znajduje się po prostu po zastanowieniu i przeanalizowaniu różnych dróg – ono jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie.”

(Edyta Stein)


CZYTANIA LITURGII NA DZIŚ
MULTIMEDIA
FACEBOOK

6 dni temu

Dziś Posłaniec zawitał do niezwykle gościnnej dla saletynów Dobrzycy koło Pleszewa! Dla wielu osób związanych z saletynami nazwa Dobrzyca jest bardzo bliska sercu, bo tu przeżyli swoje rekolekcje oazowe. Jeśli pamiętacie - LAJKUJCIE! ... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku

1 tydzień temu

Czy ktoś jeszcze waha się czy warto zaprenumerować Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej? Oto jeden z argumentów - wywiad z ppor. Agnieszką Pasko, którego pierwsza część ukazała się w styczniowym wydaniu, a drugą będzie można przeczytać w marcu.

"Nie wiem czy wrócę, czy będę miała ręce, czy będę miała nogi, czy będzie ostrzał, czy wróci mój kolega lub koleżanka, jakie padną rozkazy. Żaden patrol nie jest przewidziany czasowo. W każdej chwili może się zmienić sytuacja albo rozkaz. Nie patrzymy w przyszłość na zasadzie co będzie się działo za rok, dwa czy dziesięć lat. Tam jest życie bardzo proste. Jeść. Spać. Przeżyć."

Zaprenumeruj pisząc na adres: poslaniec@poslaniec.com
... WięcejMniej

Zobacz na Facebooku
PARTNERZY
KARTKA z KALENDARZA